Gói thuê bao & Giá

Free
Premium € 4.59 *
Free
Premium € 4.59 *
Thiết bị theo dõi và giám sát theo thời gian thực.
Lịch sử theo dõi được lưu trữ
Đọc và xóa các mã bị lỗi
Liên hệ khẩn cấp1
Microphone từ xa1
Điểm truy cập Wi-Fi2
Nhiều CarDroids trong một tài khoản
ESNaR3
Phân tích hành vi của tài xế
Geofencing
Dữ liệu báo cáo
Lưu trữ dữ liệu trên đám mây UonMap
Thông báo
1Bạn nên có một SIM, có thể không cần Internet
2YBạn nên có một SIM có thể truy cập Internet
3Bạn nên kết nối với máy chủ UonMap. Loại kết nối này yêu cầu một tài khoản Uonmap và một SIM
*Nếu bạn thanh toán một nửa một lần trong một năm, bạn sẽ được giảm 10%.
5.10 € nếu bạn thanh toán một lần cho một tháng.